Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) organiserar folkhögskollärarna och har varit aktiv i folkhögskolans utveckling i över 100 år. SFHL har alltid varit en lärarorganisation med den dubbla målsättningen att värna både om medlemmarnas fackliga villkor och om folkhögskolans möjligheter att verka som alternativ skolform. Folkhögskolan som skolform grundades underifrån och inte av någon officiell myndighet. Det fanns en gemensam idégrund men ingen officiellt fastställd läroplan och inte heller någon speciell lärarutbildning för skolformen. Lärarna fick därmed en betydelsefull roll och stort ansvar för folkhögskolans utformning. Folkhögskolan och dess lärare har spelat en viktig roll som ”andra chans” för många ungdomar och vuxna som av olika anledningar inte fullföljt sin grundutbildning eller som velat specialicera sig inom ämnen som inte rymts inom det reguljära offentliga skolväsendet.