Lärarnas Riksförbund LR

Lärarnas fackliga organisationer har i Sverige, liksom i andra länder, uppstått för att tillvarata en viss lärargrupps intressen. Grupptillhörigheten har alltsedan bildandet motiverats av lärarnas utbildningsbakgrund och verksamhetsområde. Läroverkslärare har sedan 1800-talet tillhört Lärarnas Riksförbund och dess föregångare. Folkskollärare och småskollärare Folkskollärarförbundet och dess efterföljare – idag Lärarförbundet. Under tider då skolformerna var många och avgränsade från varandra och då även lärarutbildningarna hade inriktning på de olika skolformerna, var gränserna mellan lärarorganisationerna lätta att urskilja och upprätthålla. I takt med reformeringen av skolsystemet och lärarutbildningarna har medlemskårerna i de olika fackliga lärarorganisationerna alltmer kommit att likna varandra. I artikeln som skildrar Lärarnas Riksförbunds historia och som baseras på boken ”Lärarnas Riksförbund 1884 – 2000”, Carle, Kinnander, Salin, Informationsförlaget 1991, beskrivs såväl organisationens utveckling som förbundets ställningstaganden i personalpolitiska och utbildningspolitiska frågor under de drygt hundra gångna åren.