Bildlärarnas riksförening, BR

Teckningslärarnas Riksförbund (TR) bildades 1914 ur flera mindre, lokala organisationer för teckningslärare. Liksom andra lärarsammanslutningar var förbundet ingen facklig organisation vid denna tid, utan slog vakt om medlemmarnas intressen i yrkesfrågor och arbetade för att höja kårens anseende. Under 1920-talet var teckningsämnet hotat i de allmänna läroverken, vilket medförde en mobilisering inom kåren. Från denna tid påbörjade förbundet utgivning av en medlemstidning (som snart fick namnet Teckning, från 1979 Bild i skolan). TR anslöt sig 1947 till TCO och 1949 till det nybildade Svenska Facklärarförbundet (SFL). SFL omorganiserades 1980 varvid de anslutna förbunden blev föreningar i SFL. Samtidigt bytte TR namn till Bildlärarnas Riksförbund (BR). Då Facklärarförbundet 1990 sammanslogs med Sveriges Lärarförbund upphörde BR.