Förskolläraryrkets historia till 1970

Vad låg bakom den statliga prioriteringen av daghem i slutet av 1960-talet och varför ansågs förskollärare behöva kortare utbildning än andra lärargrupper? Inte heller inträdeskraven till yrkesutbildningen följde samma utveckling som inom andra lärarutbildningar. I artikeln skildras förskolläraryrkets utveckling från fokus på fattiga barn fram till besluten om en snabb utbyggnad av barntillsyn för förvärvsarbetande föräldrar.