Förskollärarna – Fröbelförbundet till Lärarförbundet

I sin bok ”Den lärarinnan är den lyckligaste” beskriver Magnus Fock förskollärarnas målmedvetna arbete för att skapa en förskola för alla barn i Sverige. Skildringen tar sin början i det tidiga nittonhundratalet då systrarna Moberg bildade Fröbelinstitutet för utbildning av barnträdgårdsledarinnor i Norrköping. Artikeln sammanfattar bokens beskrivningar av hur ledande valda företrädare för förskollärarna har argumenterat för att utveckla sin egen organisation. Målsättningen att etablera förskolan som skolform har uppfyllts, medan mycket återstår när det gäller villkoren för lärarna i förskolan. I början av tjugohundratalet är förtroendet för den svenska förskolan hos allmänheten bland det högsta i opinionsmätningar – men dagens lärare kan fortfarande lära av sina föregångare när det gäller det fortsatta arbetet för hög kvalitet och bättre villkor för lärarna.