Manliga och kvinnliga löner splittrade folkskollärarkåren

Ska manliga och kvinnliga lärare ha lika lön för lika arbete? Att svaret är JA kan verka självklart för tjugohundratalets lärare, men för inte så länge sedan var argumenten för att de kvinnliga lärarna skulle ha lägre lön att de borde tilldelas de enklare sysslorna inom folkskolan – dvs att undervisa yngre elever och flickor. De mera krävande sysslorna – att undervisa pojkarna och de äldre barnen – skulle skötas av de manliga lärarna.

Även om vi idag avvisar tanken på olika lön beroende på kön lever synen på vad som är ”enklare sysslor” kvar och syns i skillnader i utbildningskrav och lön för lärare för yngre och äldre barn. Olika utbildningsideal och lärarkulturer finns i samhället och därmed också bland lärarna. Dagens diskussion om lärarutbildning, stadier i skolan och lärarlöner har trots allt många likheter med gårdagens och ger perspektiv och fördjupning till många angelägna lärarfrågor. Gångna tiders strider och försök till enande i lärarkåren skildras i denna artikel som också beskriver organisation och verksamhet i de tidigare folkskollärarorganisationerna.