En läsning av folkskollärarminnen

Vilka är det som skriver historien? Vad säger oss egentligen arkiven och hur ska vi tolka de berättelser som finns i Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings arkiv på TAM-Arkiv. Margaretha Mellberg har läst och kritiskt granskat några av dessa berättelser och ger oss sina personliga reflektioner och förslag till metoder för de som i de efterlämnade lärarminnena vill hitta den oretuscherade verkligheten bakom de ofta tillrättalagda historiebeskrivningarna. De lärarberättelser som här analyseras samlades in för folkskolans 100-årsjubileum år 1942 och presenteras under sektionen Lärarminnen.