De enskilda skolorna under 1800-talet

På 1800-talets senare hälft kunde pojkar studera vid statligt finansierade läroverk. För flickor fanns inte denna möjlighet. De flickor som ville gå vidare till ”högre utbildning” måste komma från familjer med god ekonomi.

Då de statligt finansierade läroverken var förbehållna pojkar var flickorna hänvisade till enskilda avgiftsbelagda skolor utan statsbidrag. Även om folkskolan var öppen för både pojkar och flickor valde medelklassens föräldrar ofta att sätta sina döttrar – och även söner – i enskilda skolor redan de första skolåren.

Artikeln ger en bild av den brokiga samling av olika skolformer och lärare vid dessa som fanns under 1800-talet och hur utvecklingen bort från ett starkt klass- och könsuppdelat skolsystem småningom tog sin början under senare delen av det förförra seklet.