Lärarnas Riksförbund

År 1884 bildades Svenska Läraresällskapet vilket är det nuvarande Lärarnas Riksförbunds (LR) äldsta föregångare. Sällskapet som organiserade de statligt anställda läroverkslärarna avsåg att stärka banden mellan dessa lärare och arbeta för undervisningens, läroverkens och lärarnas bästa. En namnändring genomfördes 1913 till Läroverkslärarnas Riksförbund, ett namn som kvarstod till 1960-talets skolreformer. Med anledning av läroverkets avskaffande…

Lärarnas Riksförbunds historia

Redan 1849 inleddes den långa raden av allmänna svenska lärarmöten efter bland annat tysk förebild. Man diskuterade både yrkesfrågor, löner, arbetstider och arbetsförhållanden. 1884 bildades Svenska Lärarsällskapet för de statliga läroverkens rektorer, lektorer och adjunkter. Redan tidigare hade det bildats lokala pedagogiska föreningar eller lärarsällskap i Lund, Karlstad, Halmstad, Göteborg och Stockholm. Det var dessa…