1990-talet

Flexibel skolstart införs, SFL går samman med SL och bildar Lärarförbundet SFR, förskolan fyller 75 och förs över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet.

1990

Flexibel skolstart med skolpliktsålder 6 år. SFR är den största föreningen inom SFL med över 50.000 medlemmar.

 

 

1991

Riksdagen beslutar om en förskola för alla barn, oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

SFL går samman med SL och bildar Lärarförbundet SFR och övriga riksföreningar upphör och ersätts av skolformnsnämnder

1993

Förskolan firar 75-årsjubileum

MINNEN UR FÖRSKOLANS HISTORIA, skrift utgiven av Lärarförbundet

1996

Det gamla kravet att förskolan skulle inordnas i utbildningssystemet får äntligen gehör genom att den nye statsministern Göran Persson ger sitt stöd till detta i regeringsförklaringen.

Tidningen Förskolan utses bland 256 facktidningar till Årets facktidning i Sverige.

1997

Lärarutbildningskommitté tillsätts (LUK 97)

Regeringen tillsätter en lärarutbildningskommitté (LUK 97). Skälet var de förändringar som skett – nya läroplaner, kursplaner, betygssystem och den samordnande organisationen för skola och förskola. Lärarförbundet och LR var eniga om att den nya lärarutbildningen skulle innefatta även förskollärarna. Förslaget som presenterades 1999 låg till grund för riksdagsbeslut 2000 och innebar en ny gemensam examensordning för alla lärarkategorier. Utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger förlängdes till 140 poäng med samma form och omfattning som utbildning av lärare mot grundskolans tidigare år. Den nya utbildningen som startade 2000 innebar enligt Lärarförbundet ett nytt sätt att lägga grunden för lärares yrkesprofession och för yrkets vidareutveckling, både när det gällde kompetensutveckling och forskarutbildning och forskning.

BOSK föreslår gemensam läroplan

Barnomsorg och skola-kommittén (BOSK) föreslår att en gemensam läroplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem ska inrättas. Solweig Eklund ingick i en referensgrupp till utredningen. Kommittén föreslår även att en läroplan för åren 1 – 5-åringar ska inrättas och att förskolan 1 – 5 år blir en egen skolform inom det offentliga skolväsendet, att samma behörighetsregler borde gälla för lärare inom förskolan 1-5 som för övriga lärare inom skolväsendet. Begreppet barnomsorg borde tas bort och förskola användas konsekvent.

Till allt det var givetvis Lärarförbundet positivt.

I regeringens proposition hade dock stora försämringar skett – läroplanen inrättades visserligen (Lpfö98) men ett smolk i glädjebägaren var att propositionen inte följde BOSK:s betänkande – att förskollärarna skulle ha det pedagogiska ansvaret – nu lades det på hela arbetslaget. Förändringarna i skollagen om egen skolform m.m. för förskolan ville regeringen hänvisa till en särskild skollagsutredning.

Trots detta var läroplanen (Lpfö98) en milstolpe i SFL:s och SFR:s mångåriga kamp för att etablera förskolan som det första steget i utbildningssystemet.

1998

Lpfö 98 – första läroplanen för förskolan

Daghem och deltidsgrupp försvinner nu helt som begrepp ur skollagen och ersätts med förskola

Skolverket ny tillsyndsmyndighet för förskolan

Förskoleklass för sexåringar införs och bildar en egen skolform inom det offentliga skolväsendet

Förskolan under utbildningsdepartementet

1998 kommer det historiska beslutet att förskolan skulle föras över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet, vilket Lärarförbundet länge arbetat för. Riksdagen fattade detta beslut samtidigt som den tog beslut om Lpfö98 – läroplanen för förskolan. En arbetsgrupp tillsattes som skulle se hur de delar i socialtjänstlagen som reglerade barnomsorgen kunde arbetas in i skollagen. Förskoleklass för sexåringar inrättades och blev en egen skolform.

Lärarförbundet och LR kräver en översyn av skollagstiftningen och en skollagskommitté tillsätts där Lärarförbundets ordförande Christer Romilson och LR:s ordförande Tomas Johansson ingår som ledamöter. De kräver  bl.a. att samma behörighet ska gälla för förskollärare som för övriga lärare och att förskolan ska vara en egen skolform.

1999

Skollagskommittén tillsätts.

Tidningen Förskolan genomför en omröstning om århundradets pedagog. Segrar gör Maria Montessori och tvåa blir Loris Malaguzzi. På tredje plats kommer Ingrid Pramling Samuelsson.