1980-talet

Demonstrationer mot nedskärningar, riksdagsbeslut om förskola för alla barn och Socialstyrelsen ger ut det nya pedagogiska programmet i form av allmänna råd.

1980

SFR påbörjar arbetet med sikte på att få ett pedagogiskt program för förskolan.

1981

SFR ställer kravet att statsbidraget kopplas till krav på utbildad personal men vinner inget gehör hos socialminister Karin Söder.

Upprop till demonstation mot nedskärningar

”Därför demonstrerar vi”, flygblad

Remissvar från Sveriges Förskollärares Riksförening till SFL om ett eventuellt enat lärarförbund

Alva Myrdal: ”Tragiskt att barnens intressen sätts i andra hand”

1983

SFR påverkansarbete för att få igång debatten om en läroplan för förskolan sattes igång under 1981 och 1983 antog SFR ett handlingsprogram i syfte att uppnå en nationell läroplan för förskolan.

 

1984

”SAF:s vinstdaghem är en omöjlighet”

1985

Riksdagsbeslut om förskola för alla barn.
1985 kom Socialstyrelsen med ett förslag till pedagogiskt program för förskolan som SFL i stort uppfattade som en bra början. En arbetsgrupp där Solweig Eklund från SFL ingick hade tillsatts 1984 för att utarbeta underlag för ett riksdagsbeslut. Det resulterade i propositionen ”En förskola för alla barn” och 1985 fattade Riksdagen beslut om en förskola för alla barn från 1 ½ år till skolåldern.

En arbetsgrupp där Solweig Eklund från SFL ingår utarbetar underlag för ett riksdagsbeslut om förskola för alla barn.

1987

Socialstyrelsen ger ut det nya pedagogiska programmet i form av allmänna råd. SFL som hade ingått i Socialstyrelsens expertgrupp var i stort positiva – men kritiska till att det inte innehöll krav på förskollärarutbildning för arbete i barngrupp.

1988

Om arvet efter systrarna Moberg