Lärarutbildningen i historisk belysning

Det var Sveriges allmänna folkskollärareförening som krävde och fick igenom en genomgripande förändring av folkskollärarnas utbildning 1906. Flera lärare var arbetande ledamöter i den kommitté som utarbetade förslaget till den nya och förbättrade utbildningen. Kommittén lade också fram förslag till en radikalt förändrad undervisningsplan för folkskolan. Det ledde till att riksdagen 1914 fattade beslut om en undervisningsplan som bl. a. innefattade en dramatisk nedskärning av kristendomsämnets omfattning till förmån för modersmålet, biologi, gymnastik med lek och idrott samt ett främmande språk.

Artikeln ger svar på många frågor om varför skolan och lärarutbildningen ser ut som den gör idag och väcker nya frågor om till exempel hur expertisen hos dagens lärare och deras organisationer tas tillvara när förändringar i lärarutbildning och läroplaner genomförs.