Flickskolans kultur

I artikeln ”Flickskolans kultur” väljer Ingela Schånberg att studera två flickskolor i Lund i slutet av förra århundradet. Dåtidens skolor för flickor hade inte statsstöd och startades av enskilda personer, oftast kvinnor, och finansierades med avgifter. Grundarnas personliga syn på livet – religion, etik och moral präglade undervisningen och gav skolan en speciell profil. De två skolor som beskrivs i artikeln är exempel på hur flickskolorna förmedlade de rådande uppfattningarna om kvinnans natur och roll i samhället och hur disciplineringen kom till uttryck genom ett strikt regelverk för hur flickor skulle uppföra sig. Flickskolan skulle snarare kvalificera för äktenskap och moderskap än för vidare studier eller yrkesliv.