Ester Boman

Ester Boman var inte bara reformpedagog som ivrade för en helhetssyn på skolans ämnen – praktik och teori skulle hänga ihop. Hon tog intryck av flera samtida pedagoger och kvinnosakskvinnor och blev själv också mycket aktiv i kampen för kvinnors rättigheter och rösträtt.  Hon utbildade sig till flickskollärare vid Högre Lärarinneseminariet och startade 1909 Tyringe Helpension, en internatskola för flickor. Hennes idéer fick stort genomslag ti skolpolitiken på 1920- och 30-talen.