Sveriges Småskollärarförbund, SSLF

Sveriges Småskollärarinneförening bildades 1918 efter ett upprop från ett par lokalföreningar som organiserade småskollärarinnor. Föreningens syfte var att åstadkomma samverkan mellan landets småskollärarinnor och tillvarata deras pedagogiska och ekonomiska intressen. Under 1920- och 1930-talen ägnade sig föreningen åt löne- och pensionsfrågor samt frågor om lärarutbildning och undervisning. Under 1940-talet startades Svensk skoltidning och 1967 gick…

Sveriges Småskollärarförbunds historia

Sveriges småskollärarinneförening bildades 1918 av lokala sammanslutningar av småskollärarinnor. Bildadandet hade förbådats av att flertalet för småskollärarkårens viktiga frågor pockade på sin lösning i slutet av 1910-talet. Det rörde bland annat löne- och pensionsfrågor, men också småskollärarinnornas rättsliga ställning. År 1947 ändrades namnet till Sveriges Småskollärarinneförbund och 1957 ändrades namnet igen till Sveriges Småskollärarförbund. År…