Sveriges Småskollärarförbund, SSLF

  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1918 till 1967

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Diarium saknas men register finns över inkomna behandlade ärenden från enskilda medlemmar (D1). Verksamhetsberättelserna (B1) utgör en bra ingång till förbundets verksamhet.

Beskrivning av arkivet

Under slutet av 1940-talet och fram till mitten av 1960-talet hade förbundet en stark position inom utbildningspolitiken. Man satt med och påverkade flera viktiga reformförlag under tidsperioden. I serien A4 återfinns protokoll från centrala möten och sammanträden (samt remissvar) med bland annat hjälpskolekommittén, lönekommittén, 1946 års skolkommission och 1957 års skolbredning.

I serien B3 återfinns skrivelser och yttranden till bland annat Skolöverstyrelsen, Medicinalstyrelsen, riksdagen och regeringen i olikartade skolpolitiska frågor.

I serierna E1 och E2 finns inkommande ärenden från kretsarna och enskilda medlemmar. Bland förfrågningarna från enskilda medlemmar återfinns rättshjälpsärenden, tjänsteledigheter, frågor om arbetsordning och biträde för att avhjälpa dåliga arbetsvillkor. Innehåller även förbundets svar på förfrågningarna.

Serien F4 innehåller handlingar om anställningsförhållanden, arbetsvillkor och skolans inre arbete. Bland annat handlar det om lärarinnornas rättsliga ställning, disciplinfrågor, representation i skolstyrelser, skolmognadsprov och undervisning i specialklasser.

Handlingar rörande lärarutbildning och fortbildning finns i serie F5.

Förbundstidningen, Svensk skoltidning,finns i serie L1.

I serie L2 återfinns förbundets utredning rörande samgående med Sveriges lärarförbund och diverse småskrifter.