Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF

SF bildades genom en utbrytning ur SAF 1906. Utbrytningen föranleddes av införandet av lönedifferentiering baserat på kön. SF organiserade under sitt första år blott nio procent av lärarinnorna, men 50 år senare hade andelen organiserade lärarinnor i SF vuxit till 93 procent. SF drev lärarfackliga frågor och tillsammans med andra kvinnoorganisationer blev förbundet en viktig…

Sveriges Folkskollärarinneförbunds historia

Från början av 1880-talet hade kvinnliga och manliga folkskollärare varit organiserade i Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF). Männen var den dominerande gruppen till numerär och inflytande. Manliga och kvinnliga folkskollärare hade formellt haft någorlunda lika villkor under 1800-talet, men 1906 godkände riksdagen ett förslag som innebar att lärarnas löneökning differentierades baserat på kön. Löneregleringen avsåg bland…