Sveriges Folkskollärarinneförbunds arkiv

  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1906 till 1963
  • Beståndskod: TAM 226

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Undantaget korrespondens med enskilda medlemmar i fackliga frågor (C 1) finns inget upprättat diarium. Sakregister till protokollen finns från och med 1942. Verksamhetsberättelsen (B 1) utgör troligen den bästa ingången i arkivet.

Beskrivning av arkivet

Arkivet är mindre väl ordnat. Före det att förbundet upprättade sitt kansli, vilket skedde först 1943 förvarades handlingarna av olika förtroendevalda funktionärer. Detta förhållande har sannolikt påverkat bevarandet negativt och gör att tidsbesparande ingångar till arkivet är begränsade.

Serien protokoll med bilagor och handlingar (A 1) innehåller handlingar från kvinnliga lärarmöten före föreningsbildandet och handlingar som rör själva föreningsbildandet. Från 1914 är serien inbunden och från och med 1942 finns sakregister.

Verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel återfinns i serie B 1. Serien är inbunden fram till 1951, därefter är berättelserna häftade.

En god inblick i folkskollärarinnornas levnadsförhållande och yrkesliv får man i serien E 2. Den innehåller korrespondens och rådgivning i fackliga frågor som väckts av enskilda medlemmar. Detsamma gäller serien F 3, som rör anställningsförhållanden och lönefrågor, och H 1 som innehåller några statistiska undersökningar som förbundet lät göra som behandlar sjukfrånvaro, nyexaminerade lärarinnor och lärarinnor som innehade anställningsformen icke-ordinarie lärare.