Bildlärarnas riksförening, BR

Teckningslärarnas Riksförbund (TR) bildades 1914 ur flera mindre, lokala organisationer för teckningslärare. Liksom andra lärarsammanslutningar var förbundet ingen facklig organisation vid denna tid, utan slog vakt om medlemmarnas intressen i yrkesfrågor och arbetade för att höja kårens anseende. Under 1920-talet var teckningsämnet hotat i de allmänna läroverken, vilket medförde en mobilisering inom kåren. Från denna…

Bildlärarnas riksförenings historia

Sammanslutningar av yrkesgrupper och tjänstemän i sällskap och förbund hörde andra hälften av 1800-talet till. Lärarna var inget undantag i sammanhanget. År 1884 bildades Svenska Teckningslärarsällskapet, en slags föregångare till Teckningslärarnas Riksförbund (TR), där pedagogiska och skolorganisatoriska frågor diskuterades. Teckningsämnet var tämligen nytt i skolväsendet. Särskilda teckningslärare i läroverken hade blivit vanligt förekommande först på…