1920-talet och 1930-talet

En ny barnträdgård startas, krav ställs på samhället att ta ansvar för de små barnen och debatt börjar föras rörande barns utveckling i de tidiga åren.

1926

Svensk översättning av Fröbels bok om barnuppfostran

1931

Stina Sandels startar en barnträdgård i Mariestad.

Brev från Ellen Moberg till Anna Warburg

1935

Krav på samhällets ansvar för de små barnen

1935 antog Fröbelförbundets möte i Göteborg en resolution som slog fast en rad krav på samhället som gällde ansvaret för de små barnen. Det var bl a krav på att institutioner med pedagogisk inriktning skulle upprättas i de större städerna, att statliga bidrag skulle beviljas kommuner eller enskilda som hade godkända lokaler och godkänd ledning, att staten skulle utöva inspektion och att seminarierna för utbildning av ledarinnor skulle ställas under statlig inspektion som skulle ske i samråd med Fröbelförbundet.

Ett resultat av denna tydliga policy och de krav som Fröbelförbundet överlämnade till socialdepartementet blev att Ellen Moberg, som ordförande för Fröbelförbundet, 1935 fick Socialdepartementets uppdrag att göra en utredning om behovet av barnträdgårdar och barnkrubbor. Hennes utredning ledde till att 1935 års befolkningskommission 1938 lade ett betänkande ”Barnkrubbor och sommarkolonier m.m.”. Där betonades att ”lekskola och liknande institutioner” inte skulle ses som lämpligare som uppfostringsinstitution än hemmet, utan som ett komplement till hemmet och underlätta för familjer att skaffa barn. Barnens behov av pedagogisk verksamhet betonades och de två formerna blev nu daghem för heldagsvistelse och lekskola (nytt namn för barnträdgård) för barn från 2 – 3 års ålder att delta 3 – 4 timmar i pedagogisk verksamhet. Daghemmen skulle också tillgodose mammornas behov av heldagstillsyn och omfatta även spädbarn. Betänkandet föreslog även att statsbidrag skulle utgå för den pedagogiska delen av verksamheten – och att villkoret för bidrag skulle vara att personalen hade föreskriven utbildning. Detta kom att ha mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Barnträdgårdslärarinnornas organisation tog emot förslaget mycket positivt, men det ledde inte till något beslut i Riksdagen utan frågan fördes till 1941 års befolkningsutredning.

Brev från Ellen Moberg till Anna Warburg

1936

Alva och Gunnar Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan” väcker debatt och medvetenhet om betydelsen av samhällsinsatser för att främja barnafödande och barnens fysiska och psykiska utveckling i de tidiga åren

Stina Sandels anställs som medarbetare vid Fröbelinstitutet och vid Fröbelförbundets tidskrift.

1938

Svenska Fröbelförbundet 1918-1938 av Maria Moberg och Stina Sandels

1939

Fröbelföreningen byter namn till Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern (PFF).