1800-talet

De första småbarnsskolorna, den första barnkrubban och Sveriges första Kindergarten startas.

1836

De första småbarnsskolorna

De första så kallade småbarnsskolorna startas i Stockholm 1836. Förebilden var de institutioner som inrättats i Tyskland och England i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. De riktade sig till barn mellan 2 och 7 år och utgick från såväl pedagogiska som sociala principer – de skulle skydda de mest utsatta barnen i det begynnande industrisamhället då många barn utnyttjades som arbetskraft under fruktansvärda villkor. I takt med att folkskolan växte fram och riksdagen 1858 fattade beslut om småskolan som folkskolans första stadium upphörde de flesta småbarnsskolorna att existera.

1854

Den första barnkrubban i Stockholm

Ju fler kvinnor som började förvärvsarbeta utanför hemmen desto mer växte behovet av att inrätta barnkrubbor. Den första barnkrubban öppnaes 1854 på Kungsholmen i Stockholm och skulle ge stöd och tillsyn åt barn till ”fattiga och förvärvsarbetande mödrar”. Här tjänstgjorde diakonissor och kvinnor med sjukvårdsutbildning men personalen saknade utbildning för att arbeta med barns utveckling. Inriktningen var alltså inte i första hand pedagogisk – det handlade mer om tillsyn och förhållandena vid barnkrubborna var ofta mycket torftiga. Pengar saknades för att hålla en rimlig standard på lokaler och hygien.

1892

Under 1800-talets andra hälft spred sig Friedrich Fröbels (1782 -1852) idéer om pedagogik för de tidiga barnaåren och synen på barnträdgården som skild från den obligatoriska skolan. Barnträdgårdar grundade på Fröbels pedagogik började allmänt inrättas under 1890-talet i Sverige.

Artikel om barnträdgårdar och kvinnors yrke i IDUN

1896

Sveriges första Kindergarten startas

Den första barnträdgården (kindergarten) öppnas i Stockholm av Anna Eklund. För att markera skillnaden till den obligatoriska skolan kallade sig lärarna för barnträdgårdsledarinnor. Barnträdgårdarna hade inga kommunala eller statliga bidrag och fick därför förlita sig på avgifter. Det innebar att endast barn från välsituerade hem kunde tas emot i dessa institutioner. Efter hand fick barnträdgårdarna vidare spridning och kunde småningom få kommunala bidrag. Den första ”folkbarnträdgården” grundades i Norrköping 1904.

Skillnaden mellan barnkrubborna och barnträdgårdarna var alltså till en början mycket stor – barnkrubborna var i första hand välgörenhetsinrättningar medan barnträdgårdarna riktade sig till medel- och överklassens barn.

1899

Den första utbildningen för barnträdgårdsledarinnor startar 1899 i Stockholm, men den som blivit mest känd är troligen Fröbelinstitutet för utbildning av barnträdgårdsledarinnor som systrarna Moberg startade i Norrköping 1904. Utbildningen var in på 20-talet ettårig och kom allmänt att kallas seminarier.

Maria Moberg öppnar sin första Kindergarten och tar emot en barngrupp i sitt eget föräldrahem på Skolgatan 10 i Norrköping. I Berlin, på Fröbel-Pestalozzihaus, hade Maria Moberg studerat pedagogiska idéer och metoder efter Fröbel.