Lärarförbundets historia

Lärarförbundet bildades 1991 då två av de större svenska lärarförbunden – Sveriges facklärarförbund (SFL) samt Sveriges lärarförbund (SL) gick samman. Beslut om samgående togs 1988 efter en långdragen process av förhandlingar mellan de olika lärarförbunden. Ledningen i Lärarnas Riksförbund (LR) hade under ett remissarbete 1987 förordat att även LR skulle ingå i en ny enad lärarorganisation. Denna uppfattning delades dock inte av en majoritet av LR:s kongressombud 1987 som röstade för att LR skulle börja rekrytera klasslärare.

Sammanslagningen av förbunden kom att gå smidigt, framförallt på grund utav START-projektet; en omfattande utbildning för samtliga lokalavdelningsstyrelser. Målet med utbildningen var att skapa enighet och en stark arbetsplatsorganisation i förbundet. Till förbundsordförande valdes Christer Romilson, tidigare ordförande för SFL, och till vice ordförande valdes Solveig Paulsson som tidigare varit ordförande för SL.

Några viktiga milstolpar har varit genomdrivandet av det förslag som ledde till att förskoleklasser inrättades, samt att förskolans övriga verksamhet skulle regleras i skollagen. Året därefter medverkade även Lärarförbundet till att förskolan fick sin första skolplan. Lärarförbundet var också drivande i frågan om att göra lärarutbildningen forskningsförberedande. Under 2000-talets början har professionaliseringen och läraryrket varit en av viktig fråga. Förbundet har verkat för att lärarna ska få inflytande över lärarutbildningen. Ytterligare ett exempel på förbundets målinriktning efter att visa nya vägar var projektet ”Lärarna lyfter Sverige”. Projektet visade att kunskap kommer att avgöra Sverige framtida välfärd och ekonomiska utveckling.

Lärarförbundet har även ägnat sig åt betydande internationellt fackligt utvecklingssamarbete i länder i Latinamerika, Afrika och Asien.

Lärarförbundet är idag Nordens störta lärarorganisation med drygt 230 000 medlemmar. Lärarförbundet ger ut flera tidningar varav Lärarnas Tidning och Pedagogiska magasinet går till alla medlemmar.

Organisation:

Förbundet består av en mängd olika organ som är rådgivande till förbundsstyrelsen. Till exempel kan ämnesråden nämnas, vilkas uppgift är att verka för att ämnena och att lärarprofessionen stärks. Skolformsnämnderna ger råd till förbundsstyrelsen i frågor som rör verksamheten samt villkoren för lärare som arbetar där. Andra råd är arbetsmiljörådet, jämställdhets- och likabehandlingsrådet, rådet för kompetens och utveckling och vetenskapliga rådet.

Lärarförbundet består av 298 lokalavdelningar, som i det stora hela följer kommunindelningarna. Det finns även regionala lokalavdelningar inom Lärarförbundet, där ofta de landstingsanställda lärarna är medlemmar.

Ordförande:
Christer Romilson, 1991 – 2001
Eva-Lis Sirén, 2001 –