2000-talet

Staten återtar makten över skolan, steg tas mot en ny skollag och det görs en utredning om lärarlegitimation.

2000

Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet: SOU 2000:28 (extern länk)

En ny gymnasiekommitté ska utreda en framtida utformning av studievägsutbud. Kommittén lägger sitt slutförslag 2002.

2000-tal: Staten återtar makten

Under 2000-talet återtar staten makten från huvudmännen och de professionella genom att allt starkare styra med kontroll. Detta markeras tydligt i att myndigheten för skolutveckling åter förs tillbaka till Skolverket och att Skolverkets tillsyn görs till en egen myndighet för inspektion.

Gemensam skrift från Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet och LR om 2000-talets skola

2002

Mot en ny skollag

Skollagskommitténs betänkande: Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 (extern länk)

Skollagskommittén som s-regeringen tillsatte 1999 lämnar sitt slutbetänkande. Motiven var desamma som för lärarutbildningsutredningen – den moderna skolan kräver anpassningar i skollagen.

2006

Statligt bidrag till vuxenutbildningen minskar.

Utredning om lärarlegitimation

Lärarförbundet lägger fast principer för legitimation (extern länk)

Legitimation och skärpta behörighetsregler: SOU 2008:52 (extern länk)

Lärarnas Riksförbunds remissvar på utredningen om lärarlegitimation (extern länk)

2008

Framtidsvägen – förslag till en ny gymnasieskola: SOU 2008:27 (extern länk)

Enmansutredning tillsatt av regeringen. Den viktigaste förändringen är att endast vissa av linjerna ger högskolebehörighet och att en gymnasieexamen inrättas.

Gymnasieläraren Sonja Åström, tidigare vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, berättar om hur hon ser på yrket, i denna intervju från 2010.

2009

Regeringens skollagsberedning som tillsattes 2006 lägger ett nytt förslag. Beslut tas i riksdagen under våren 2010. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (extern länk)

Förslaget efter remisserna (extern länk)

Lärarförbundets kommentarer till förslaget till ny skollag: Allt börjar med en välutbildad lärare (extern länk)

LR:s kommentar till lagförslaget (extern länk)