1980-1984

En arbetsmarknadskonflikt bryter ut under 1980, det demonstreras mot nedskärningar i skolan och grundskolan fyller 20 år.

1980

Lgr80 – motsvarade inte förväntningarna

Lgr80 motsvarade inte reformivrarnas förväntningar. SIA-utredningen resulterade bl a i ett uppdrag att se över läroplanen för grundskolan från 1969 – Lgr69 – som av tillskyndarna av grundskolereformen inte ansågs motsvara intentionerna bakom grundskolan – att ge alla elever möjlighet att få goda resultat och handlingsberedskap efter grundskolan.

Det var en socialdemokratisk majoritetsriksdag som beställt översynen av Lgr69 men det var en folkpartistisk minoritetsregering som utformade det förslag som sedan togs av Riksdagen 1979. Kritiken mot utredningens förslag hade kommit från två olika håll – dels de som ville att timplanen skulle ge större utrymme för de praktiska och laborativa ämnena (i linje med SIA-intentionerna) och dels de som å andra sidan ville behålla en skola där teorin och det abstrakta innehållet skulle ha huvudrollen. I denna situation valde regeringen att minska på timantalet i de praktiska och laborativa ämnena – i strid mot utredningens förslag till en försiktig ökning.

Prop 1980:81 ”Den statliga skoladministrationen” (extern länk)

1980 års konflikt

Inflationen var rekordhög och för att få reallöneskydd var lärarna tvungna att yrka på höjningar runt 12 -15 procent. Den borgerliga regeringen hade lagt en rad förslag som hotade de offentliganställdas förhandlingsrätt. Alla typer av regeringsinblandning och samhällskontrakt avvisades av lärarna. Begrepp som ”tärande” och ”närande” sektorer användes för att motivera en bättre löneutveckling i den konkurrensutsatta industrin än för de offentliganställda.

De hårda motsättningarna i förhandlingarna ledde till konfliktvarsel från TCO-S och lockoutvarsel från arbetsgivarna. Konflikten bröt ut och blev omfattande på lärarområdet. Efter tre veckors strejk tecknades till slut avtal på mellan 9 och 10 procentsnivån – alltså under yrkandena och beträffande reallöneskyddet tveksamt om målet var uppnått.

Debatt och reaktioner på Lgr 1980

SL:s remissyttrande över förslaget till ny läroplan

Lgr 80 och Svenska Facklärarförbundet

LR kommenterar Lgr 80

Skolvärlden: ”Lgr 80 på väg”

”Lgr 80 tar form”, ledare i SL: tidning

Lärartidningen: ”Ett steg bakåt och två steg framåt”

Lärartidningen: ”det bästa skoldokumentet sedan 1919”

Lärartidningen: ”möjlighet för en skola som vill lyckas”

”Sixten Marklund tolkar nya läroplanen”

1981

Stor demonstration mot nedskärningar i skolan

”Därför demonstrerar vi”, flygblad

”Plattform” för demonstration mot nedskärningar

Tal av SL:s ordförande Hans Hellers

1982

Grundskolan fyller 20 år.

Den ”nya” skolöverstyrelsen bildas.

”Till grundskolans försvar”, ledare i Lärartidningen

1983

Nedskärningar inom skolan tar sin början och skulle bestå under hela nittiotalet.

”Den ofullbordade grundskolan”, ledare och artiklar i Lärartidningen

1984

Reportage om ett lokalt årsmöte i SFL