1950-talet

Efter en prövotid förbjuds skolagan i folkskolan, lärarutbildningarna förändras, Lärartidningen skapas, kyrkan förlorar sin makt över skolan och 16 yrkeslärare hamnar i konflikt med sin arbetsgivare.

1950

Beslut om försök med enhetsskola

Beslut om att enhetsskolan skulle införas för en försöksperiod om tio år. 1957 års riksdag fattade så beslut om att försöksverksamheten skulle vara avslutad 1961/62. Under försöksperioden var det fortfarande möjligt för elever att välja att gå över till realskolan – den gamla parallellskolan fanns alltså kvar under försöksperioden och ledde i vissa skoldistrikt – i synnerhet i storstäderna – att så många som hälften av årskullen lämnade enhetsskolan för realskolan.

Småskollärarförbundet om skolpropositionen 1950 och enhetsskolan

1952

Försöksperiod: förbud mot aga i folkskolan;
Tjänstebostadsutredningen

1955

Folkskolan ny undervisningsplan; beslut om statsbidrag till skolbibliotek.

Folkskollärarförbundens yttrande ang enhetsskolan

1956

Skolreformerna på 50- och 60-talen ledde till förändringar i samtliga lärarutbildningar.

SF och SFF:s tidskrifter går samman och blir Lärartidningen.

1957

Visbykompromissen om enhetsskolan

För att ett slutgiltigt förslag till obligatorisk skola skulle kunna fattas 1962 tillsattes 1957 en ny beredning som dock inte kunde enas om differentieringsfrågan. En falang förordade ett sammanhållet och den andra ett linjedelat högstadium redan från årskurs 7. Man nådde dock en kompromiss – den s.k. Visbykompromissen där högstadiet linjedelades efter elevernas fria val. I årskurserna 7 och 8 skulle eleverna ha en gemensam undervisning med undantag för en mindre del av frivilligt tillval. Linjedelningen skulle ske först i årskurs 9.

Folk- och småskollärarna tillstyrkte förslaget medan läroverkslärarna var kritiska. Svenska Facklärarförbundets var i stort positiva till förslaget men kritiserade starkt den del som innebar att övningslärarna först i andra hand skulle undervisa på låg- och mellanstadiet. Detta handlade i klartext om att klasslärarna nu skulle undervisa i slöjd i stället för slöjdlärarna. Här stod alltså klasslärare och facklärare mot varandra och överlät på TCO att ta ställning vilket ledde till att TCO avstod från att ha en uppfattning i frågan.

1958

Aga förbjuds i folkskolan.
Kyrkan förlorar sin makt över skolan.

1959

Yrkeslärare i konflikt

Den 16 mars 1958 lade 16 yrkeslärare ned arbetet. Det var i protest mot försämringar av löner och arbetstid vid överföringen av undervisningen från verkstadsskolor till enhetsskolan. Svenska Facklärarförbundet stod bakom konflikten som väckte stor uppståndelse. Arbetsgivarna hävdade att den var olaglig. Förlikningsförhandlingar återupptogs och lärarna återgick i tjänst. Resultatet för lönerna blev godtagbart, men en höjning av undervisningsskyldigheten blev priset.