1950-talet och 1960-talet

Betänkandet ”Daghem och förskolor”, Sveriges Förskollärares Riksförening (SFR) bildas, förskollärarutbildningarna förstatligas och barnstugeutredningen tillsätts.

1950

I tidningen Barnträdgården diskuteras att man vill få bort ”institutionsprägeln” för barnen, det är viktigt med trivseln.

Barnträdgården 1949 nr 1.

 

 

1951

Betänkandet ”Daghem och förskolor”

”Kommittén för den halvöppna barnavården” som tillsatts 1946 lämnade sitt betänkande 1951 – ”Daghem och förskolor” och mönstrade nu ut de gamla begreppen och slog fast att det fanns två kategorier – daghem och förskolor. Hela betänkandet var mycket framåtsyftande och mottogs med stor entusiasm av SBR som dock i sitt remissvar bl a menade att beteckningen förskola skulle användas för daghem och att verksamheten borde benämnas förskoleverksamhet. Eftermiddagshemmen borde bli fritidshem. Kommittén betonade att det var barnens behov som var grunden för verksamheten och att den borde byggas ut, vara öppen för alla så att alla barn från 3 till 7 år kunde tas emot. SBR välkomnade en kommunalisering med statliga bidrag på samma sätt som gällde för folkskolan. SBR förde också fram uppfattningen att seminarieutbildningen borde förlängas från två till tre år och tillstyrkte ett förstatligande av seminarierna.

Lika stor som entusiasmen över betänkande var, lika stor blev besvikelsen när det stod klart att regeringen tänkte lägga hela betänkandet i byrålådan. Den kom dock att ha stor betydelse för kommande utredningar och reformer på området.

1955

Sveriges Förskollärares Riksförening (SFR) bildas.
Yrkestiteln ändras till förskollärare.

Förslag till verksamhetsberättelse för SFR 1955

Namnfrågan och ny ordförande

Namnfrågan fortsatte att engagera – barnträdgården och daghemmen levde kvar som begrepp och de som nu ville införa begreppet förskollärare i stället för barnträdgårdslärarinna mötte motstånd i organisationen. Efter många och långa diskussioner beslöt ett ombudsmöte till slut – med 62 röster mot 6 att använda begreppet förskollärare och att förbundets namn hädanefter skulle vara Sveriges Förskollärares Riksförbund (SFR).

Gunnel Carlsson tillträdde som ordförande 1955. Medlemsantalet var då 1 500. 1975 hade det ökat till 15 000 och inför samgåendet med Sveriges Lärarförbund 1990 var förskollärarna drygt 50 000!

1956

Sveriges Förskollärares Riksförbunds Stadgar 1956

1958

Brev från Anna Warburg om SFR:s historia

1962

Förskollärarutbilningarna förstatligas och bedrivs vid seminarier

”Ryska barnstugor imponerade på svensk expertis”

1968

Barnstugeutredningen tillsätts.

1969

SFR har 6400 medlemmar. Tidningen Barnträdgården byter namn till Förskolan.