1920-talet

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) bildas, SAF startar platsförmedling i Stockholm och tankar om hjälpundervisning till elever med ”mindre begåvning” börjar spridas.

1920

Läroverksstyrelsen och Folkskoleöverstyrelsen blir Skolöverstyrelsen (SÖ).

Sveriges Folkskollärarförbund (SFF) bildas.

Folkskolan som bottenskola – satirteckning:

(Klicka för större bild)

Läs:Folkskollärarna – en facklig tillbakablick | av Göran Sparrlöf

1921

Reviderad folkskolestadga (-1958)

Kommunala verkstadsskolor inrättas – början till yrkesutbildningen (verkstadsskolor, hushållsskolor, handelsskolor, lantbruks- lanthushållsskolor)

Folkskolans årsbok börjar ges ut (SFF)

1924

Debattinlägg angående kroppsagan i folkskolan

1926

SAF startar en egen platsförmedling i Stockholm – Lärarbyrån som senare övertogs av Stockholms stads arbetsförmedling.

1927

SAF tillsätter kommitté för hjälpklassfrågor

Behovet av särskilt stöd till elever ”med mindre begåvning” engagerade tidigt SAFs styrelse som uppmärksammade försök med hjälpklasser i Tyskland som startat redan i mitten av 1800-talet. SAF anordnade under 1900-talets första decennier fortbilding och reguljär utbildning av lärare i hjälpklasser och ställde krav på regeringen att utfärda föreskrifter i folkskolestadgan som skulle reglera hjälpklassundervisningen. 1942 kom de första bestämmelserna om hjälpundervisningen.

1928

SAF:s skrivelse om treårig utbildning för småskolelärare.

Protokoll för folkskollärarkårens representantskap för lönefrågan

”Högst 20 barn i en klass”, SSLF