1850-1879

Småskolan bildas, kvinnor tillåts söka tjänst vid folkskolan och folkskoleseminarierna tar form. En ny skolstadga med sexårig folkskola instiftas.

1856

Hiertas motion om att kvinnor skulle få verka som folkskollärare

1858

Folkskolans åk 1-2 blir Småskola

1859

Kvinnor får söka tjänst vid folkskolan; Folkskoleinspektionen instiftas för att höja nivån på folkundervisningen. Lika lönevillkor för manliga och kvinnliga folkskollärare gällde från 1859 då kvinnor fick tillträde till seminarierna. Detta ändrades 1906.

1860

76 % får folkskoleundervisning

Det totala antalet barn i åldrarna 7 – 14 år 1868 var ca 700 000 (befolkningen drygt 4 miljoner). Av dessa fick ca 76 % någon undervisning i den allmänna folkskolan. Vid samma tid hade antalet elever/pojkar i läroverken ökat kraftigt – från ca 4 000 vid mitten av 1800-talet till drygt 31 000 på 70-talet. De statliga anslagen till läroverken var mer än tre gånger så stora som anslagen till folkundervisningen där antalet elever var cirka hundra gånger större än i läroverken. 1878 kom den första läroplanen och uppdelningen på småskola – 2 år och folkskola 4 år. Undantag från den längre skolplikten gjordes för fattiga barn medan de bättre ställda barnen fick längre lästid.

1862

Det första statliga reglementet för folkskoleseminarierna kom 1862. 1877 blev utbildningen fyraårig. Tvåårig seminarieutbildning av småskollärare anordnades av landstingen. Först 1919 förstatligades dessa.

1864

Statens normalskola för flickor bildas

1870

På 1800-talet flyttades husförhören till skolan eller sockenkyrkan samtidigt som katekesläsningen ifrågasattes. Husförhören upphörde på många håll redan på 1870-talet men dröjde kvar i en del församlingar långt in på 1900-talet. Statsbidrag utgår för undervisning i slöjd i folkskolan – utan koppling till lärarlönerna

1876

Palmgrens skola först med samundervisning (pojkar och flickor) alla skolstadier

1878

Ny skolstadga – 6-årig folkskola; den första läroplanen och uppdelning på småskola 2 år och folkskola 4 år. Fortsättningsskolan (åk 7-8) instiftas.