Uppvärdering av läraryrket

av Lärarnas historia

Lärarnas villkor har under senare delen av nittonhundratalet försämrats i jämförelse med akademiker på det privata området. En orsak är yrkets relativt svaga professionella laddning.

Ett urval tidsdokument


Om adjunkters och lektorers löneförmåner


Läroverkslärarnas Riksförbund om löner


”Motiverar vårt arbetet lika lön?” lärarinnornas replik på SFF


”En satsning till två tusen”