SFR:s arkiv

  • Tidigare namn: Svenska Fröbelförbundet (1918-1939), Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, PFF (1940-1944), Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund, SBR (1944-1955), Sveriges Förskollärares Riksförbund (1955-1970)
  • Typ av organisation: Fackförbund (övriga)
  • Verksamhetstid: 1918 till 1990
  • Beståndskod: TAM 12
  • Antal hyllmeter: 18

Struktur och sökingångar

Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. 2014-2015 gjordes en inventering av arkivet och en detaljerad arkivbeskrivning (se dokument i högerspalten).

Beskrivning av arkivet

Arkivet omfattar 18 hyllmeter handlingar, bland annat protokoll, verksamhetsberättelser, yttranden, stadgar, skrivelser, trycksaker. I arkivet finns protokoll och handlingar från Svenska Fröbelförbundet, Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund, Sveriges Barnträdgårds Riksförbund, och Sveriges Förskollärares Riksförbund.

Exempel på serier som kan vara särskilt intressanta (se arkivförteckningen för fullständig förteckning):

A1 Årsmötes/kongress/ ombudsmötes protokoll

A1:1 Innehåller bland annat  korrespondens angående föreningens grundande från Maria och Ellen Moberg till Anna Warburg; Svenska Fröbelförbundets stadgar samt protokoll om förbundets bildande.

B2 Yttranden med handlingar

Yttranden från 1937 till 1987. Frågor som rör t.ex. barnstugeutredningen, utbildning av lärare, samverkan i barnomsorgen, och lönepolitik. I dokumentet som länkas i högerspalten finns en detaljerad redogörelse för vilka yttranden som finns i arkivet.

B5 Trycksaker

B5:1 1931-1990. T.ex. kampanjmaterial, informationsmaterial, broschyrer, kompendium.

E Inkomna handlingar

Handlingar från kretsarna, korrespondens med styrelsen/arbetsutskottet, allmän korrespondens. I dokumentet som länkas i högerspalten finns en detaljerad redogörelse för korrespondens.

F1 Handlingar rörande SFRs historia och förskolans historik

Handlingar från 20-, 30- och 40-årsjublieet, telegram vid 50-årsjubileet, manus om SFR:s historik av Anna Warburg. Handlingar från 50- och 70- årsjubileet, boken Barnet, saken och kallet.

F4 Arbetsgrupper/ kommiteer för fackliga – och yrkesfrågor

Till exempel: arbetsgruppen för speciallärarfrågor, spädbarnskommittén, arbetsgruppen för invandrarbarn, lokal- och miljöfrågor, arbetsgruppen angående fackligt handlingsprogram samt andra handlingsprogram, målsättning för pedagogiskt program, förskollärarutbildningen, glesbygdsfrågor.

L1 Förskolan

1918 – 1990. Tidskriften Förskolan. Tidigare namn: Svenska Fröbelförbundets Tidskrift, Svenska Fröbelförbundets Tidskrift Barnträdgården, Barnträdgården.

Relaterat material: I Lärarförbundets arkiv finns fotografier som publicerats i tidskriften Förskolan.