SAF:s arkiv

  • Typ av organisation: Yrkesförening
  • Verksamhetstid: 1880 till 1966
  • Beståndskod: TAM 404

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Arkivet är välordnat och många serier är inbundna. Huvudprotokollets sakregister (A 2a) tillsammans med verksamhetsberättelserna (B 2b) utgör centrala ingångar till arkivet. En del av materialet är diariefört och sökbart via föreningens diarium.

Beskrivning av arkivet

SAF:s arkiv är välbevarat och ger en mycket god bild av folkskolans utveckling samt lärarkårens förändring och strävanden. Den grundliga proceduren att förankra föreningens ställningstagande i kretsföreningarna medför att arkivet ger mångfacetterade röster i olikartade dåtida skolfrågor.

Alla betydande frågor som SAF behandlade återfinns i styrelsen protokoll (A 2a) med bilagor (A 2b). Med hjälp av register kan enskilda sakfrågor enkelt identifieras.

Föreningens verksamhetsberättelser (skriften Föreningen tidskrift för Sveriges allmänna folkskolärarförening) gavs ut första gången 1880, samma år som föreningen SAF:s bildades. Under de första åren är berättelserna relativt kortfattade, men man finner ändå det väsentligaste såsom stadgar, redogörelser för bildandet, och anvisningar för inträde. Med åren tillkommer uppgifter som årsberättelser, kretsförteckningar, medlemsförteckningar, revisionsberättelser, föreningsärenden, allmänna meddelande och diskussioner angående aktuella skolfrågor. I takt med att föreningens medlemsantal ökar blir även tidskriften mer omfångsrik. Berättelser återfinns i serie B 2b.

SAF hade ett stipendieprogram som stödde lärares resor i fortbildningssyfte. I serie E 2 återfinns enskilda lärares ansökningshandlingar vari resmålet motiveras samt berättelser om genomförda resor innehållandes allmänna erfarenheter och lärdomar som vunnits under resorna.

Serien F 2 innehåller handlingar om allmänna skolpolitiska ämnen. Bland annat finns där debatter om skolaga (F 2a:1) samt yttranden angående 1940 års skolutredning (F 2b) och 1957 års skolberedning (F 2c).

Tidigt organiserades skolmöten på stiftsnivå, nationell nivå och nordisk nivå. Handlingar från dessa lärarmöten (och skolmöten) återfinns i serie F 3.

År 1886 påbörjade SAF en insamling av lärarminnen. Enskilda medlemmar skickade in sina lärarminnen och tillsammans utgör de ett omfattande men disparat material. Lärarminnen återfinns i serie F 4a.

I bokserien Ö 2 finns ett bibliotek bestående av skönlitteratur och undervisningslitteratur som bland annat givits ut av föreningen.

 

Ovanstående beskrivning ger en kort översikt av SAF:s arkiv. För en detaljerad undersökning använd dessa resurser: