Lärarförbundets arkiv

  • Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1991

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Senare leveranser är inte förtecknade. Det mesta av materialet är från tiden efter bildandet - 1991 - i arkivet finns också en del material från SFL och SL från 1970-talet och framåt varav dock det mesta kunnat placeras in i respektive arkiv.

Diariet redovisar ärende efter ärendenummer. I diariet återfinner man de ärenden som finns bevarade under serien F1, diarieförda handlingar. Det finns också ett diarium över inkomna handlingar efter ansändarens efternamn.

Beskrivning av arkivet

Den omfattande A-serien innehåller kongressens, förbundsstyrelsens och representantskapets protokoll, i vissa fall med bilagor. Här finns även de av förbunden inrättande ämnesrådens protokoll. Dessa är rådgivande till förbundsstyrelsen inom ämnesfrågor som rör respektive ämnesområde. Sorterade i bokstavsordning. Prokollen är av översiktlig karaktär.

I B-serien ingår stadgar och verksamhetsberättelser.

F2 innehåller kongresshandlingar med register och arbets- och planeringsmaterial inför kongresser. Innehåller även remissvar från lokalavdelningarna angående motioner/stadgar från 1995.

F14 innehåller anteckningar och handlingar avseende juridiska tvister.

F17 innehåller kurser och seminarier. I serien förekommer handlingar rörande kurser ordnade av Lärarförbundet internt och kurser ordnade från externa utbildningsanordnare. I serien förekommer även material från Lärarförbundets föregångare – SL och SFL.

F21 innehåller enkätundersökningar och medlemsdiskussioner. Spörsmålen rör kunskap och utbildning, arbetsorganisation, ledarrollen, arbetsmiljö, personalpolitik och utbildningspolitik.

K-serien innehåller en omfattande fotografisamling med porträtt- och verksamhetsmotiv från 1969 till 1990-tal. K2b som omfattar femton volymer är sorterad efter ämne.

Ö-serien innehåller bland annat Solveig Eklund och Tor Nitzelius handlingar. 

Anteckningar om den första leveransen:

Lärarförbundets arkiv levererades till TAM-arkiv under sommaren och hösten 2008. Det mesta av materialet är från tiden efter bildandet – 1991 – men i leveransen kom även en hel del material från de båda föregångarna med, från 1970-talet och framåt. Det rör sig om ca 6 hyllmeter. Det mesta av detta material har in i respektive arkiv. I de fall då volymer innehållit både material från SL/SFL samt Lärarförbundet har materialet behållits odelat i Lärarförbundets arkiv.

I leveransen fanns även handlingar från Lärarnas informationsutveckling AB (LIAB) med. Dessa handlingar har ordnats och förtecknats som en egen arkivbildare.

En större mängd fotografier har kommit med, som tidigare hört till SFL och SL. Dessa har även ingått i Lärarförbundets verksamhet.

Det finns också en del handlingar från en personer, verksamma inom Lärarförbundet, som tagit med sig handlingar från tidigare tjänster. Tor Nitzelius, tidigare jurist hos TCO, samt Solweig Eklunds handlingar rörande Sveriges fritidspedagogers förening. Dessa båda serier finns under Ö – övrigt.

Arkivförteckning

Lärarförbundet