1992-2002

1992

Skola för bildning – slutbetänkande lämnat av Läroplanskommittén för ny läroplan 1992

1993

Skolutvecklingsavtalet (artikel)

SKA DET HÄR VARA EN LÄNK? TILL EN ARTIKEL?

1994

Lpo 94 – Ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069

 

Ett nytt betygssystem – slutbetänkande från Betygsberedningen

 

”Rikspolitiker svek lärare”, Skolvärlden om Lpo 94 och Lpf 94

http://lararnashistoria.se/node/826?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lärartidningen om Lpo 94, läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmen

http://lararnashistoria.se/node/823?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

1999

Skollagskommittén tillsätts

 

Inför en ny skollagstiftning.Gemensam policyskrift från LR och Lärarförbundet.

http://lararnashistoria.se/node/643?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Yrkesetiska principer för lärare

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet antar gemensamma ”Etiska principer för lärare”. Principerna lägger grunden för de båda organisationernas arbete med att etablera certifiering/auktorisation av lärare.

lararesyrkesetik.se

 

2002

Mot en ny skollag

Skollagskommitténs betänkande:

Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/677

Skollagskommittén som s-regeringen tillsatte 1999 lämnar sitt slutbetänkande. Motiven var desamma som för lärarutbildningsutredningen – den moderna skolan kräver anpassningar i skollagen.

 

 

En tillbakablick

FLASHVIDEO

”Äntligen kom beslutet om enhetsskolan”, Solveig Paulsson, tidigare förbundsordförande i Sveriges Lärarförbund, berättar om när hon var nyexaminerad och lyfter fram grundskolans betydelse för hela folket, i denna intervju från 2010.

 

LÄRARMINNEN:
Från folkskola till grundskola (2001)

http://lararnashistoria.se/node/713