1977-1980

1977

Grundvux startar

Betygsutredningen BU 73

MBL 1976:580 i kraft

 

64 procent av lärarna upplever jobbet som psykiskt påfrestande”:

http://lararnashistoria.se/node/390?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Artiklar kring Nordstress slutrapport om lärarnas arbetsmiljö:

http://lararnashistoria.se/node/794?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Dubbel ledare i Skolvärlden om LUT 74 och SSK-utredningen:

http://lararnashistoria.se/node/395?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

1978

Arbetsmiljölagen (177:1160) i kraft

Facklig arbetsmiljöutbildning inom SL

 

1979

Slutbetänkande LUT 74

Sammanfattning 1960 – 70-talets reformer

Beslutet om grundskolan 1962 blev signalen till översyn av hela ungdomsutbildningen. Gymnasiet reformerades, den nya fackskolan infördes och yrkesutbildningen byggdes ut och förändrades för att slås samman i den nya gymnasieskolan. Först användes namnet ”Mellanskolan” för de sammanslagna skolformerna som efter remissomgång kom att bli gymnasieskolan. Med de reformer som genomfördes under 60- och 70-talen kom ungdomsskolan att omfatta det allt övervägandet antalet barn och ungdomar. Tillsammans med reformerna som rörde förskolan har i princip alla barn i Sverige på 2000-talet rätt till utbildning från förskolan vid ett- till två- årsåldern till avslutad gymnasieskola vid 18-årsåldern.

”UHÄ om läroplansförslaget: Det brister i analysen”:

http://lararnashistoria.se/node/599?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Sixten Marklund: ”En bättre skola”:

http://lararnashistoria.se/node/600?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

1980

Lgr80 – motsvarade inte förväntningarna

Lgr80 motsvarade inte reformivrarnas förväntningar

 

SIA-utredningen resulterade bl a i ett uppdrag att se över läroplanen för grundskolan från 1969 – Lgr69 – som av tillskyndarna av grundskolereformen inte ansågs motsvara intentionerna bakom grundskolan – att ge alla elever möjlighet att få goda resultat och handlingsberedskap efter grundskolan.

 

Det var en socialdemokratisk majoritetsriksdag som beställt översynen av Lgr69 men det var en folkpartistisk minoritetsregering som utformade det förslag som sedan togs av Riksdagen 1979. Kritiken mot utredningens förslag hade kommit från två olika håll – dels de som ville att timplanen skulle ge större utrymme för de praktiska och laborativa ämnena (i linje med SIA-intentionerna) och dels de som å andra sidan ville behålla en skola där teorin och det abstrakta innehållet skulle ha huvudrollen. I denna situation valde regeringen att minska på timantalet i de praktiska och laborativa ämnena – i strid mot utredningens förslag till en försiktig ökning.

 

Prop 1980:81 ”Den statliga skoladministrationen”:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=G403107

1980 års konflikt

Inflationen var rekordhög och för att få reallöneskydd var lärarna tvungna att yrka på höjningar runt 12 -15 procent. Den borgerliga regeringen hade lagt en rad förslag som hotade de offentliganställdas förhandlingsrätt. Alla typer av regeringsinblandning och samhällskontrakt avvisades av lärarna. Begrepp som ”tärande” och ”närande” sektorer användes för att motivera en bättre löneutveckling i den konkurrensutsatta industrin än för de offentliganställda.

 

De hårda motsättningarna i förhandlingarna ledde till konfliktvarsel från TCO-S och lockoutvarsel från arbetsgivarna. Konflikten bröt ut och blev omfattande på lärarområdet. Efter tre veckors strejk tecknades till slut avtal på mellan 9 och 10 procentsnivån – alltså under yrkandena och beträffande reallöneskyddet tveksamt om målet var uppnått.

 

Debatt och reaktioner på Lgr 1980

SL:s remissyttrande över förslaget till ny läroplan

http://lararnashistoria.se/node/268?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lgr 80 och Svenska Facklärarförbundet

http://lararnashistoria.se/node/638?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

LR kommenterar Lgr 80

http://lararnashistoria.se/node/335?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Skolvärlden: ”Lgr 80 på väg”

http://lararnashistoria.se/node/597?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Lgr 80 tar form”, ledare i SL: tidning

http://lararnashistoria.se/node/617?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lärartidningen: ”Ett steg bakåt och två steg framåt”

http://lararnashistoria.se/node/618?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lärartidningen: ”det bästa skoldokumentet sedan 1919”

http://lararnashistoria.se/node/615?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lärartidningen: ”möjlighet för en skola som vill lyckas”

http://lararnashistoria.se/node/614?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Sixten Marklund tolkar nya läroplanen”

http://lararnashistoria.se/node/620?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640