1974-1975

1974

SSK-utredningen (skolan, staten, kommunen): SOU1974:36

LAS74

Utredning om ny lärarutbildning tillsätts – LUT74

Grundskolans genomförande var det avgörande steget på vägen bort från parallellskolesystemet mot ett allt enhetligare system. I och med grundskolan skapades en gemensam sammanhållen skola för alla elever under hela den obligatoriska skolgången. Det sista steget – att anpassa lärarutbildningen för den nya skolan återstod och skulle ske 1991.

 

Regeringen kom 1974 med direktiv för en ny lärarutbildning. Motiven är den nya lärarrollen i Lgr80, SIA-utredningen och behovet av samverkan mellan förskola och skola.

 

Den nya grundskollärarutbildningen sjösattes först 1988. Och innebar en allmän linje med två huvudinriktningar – En för lärare i årskurserna 1 – 7 med 140 poäng och en med inriktning mot årskurserna 3 – 9 med 160 poäng.

 

”Unckel-utbildningen” kom 1992 – en parallell grundskoleutbildning där allmänna ämnesstudier kunde kompletteras med 40 p praktiskt pedagogisk utbildning och ger därmed behörighet för lärartjänst Lärarförbundet kritiskt, LR positivt.

Lärarna och LUT 74

Om lärarutbildningen, LUT 74 och LR:

http://lararnashistoria.se/node/636?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

Om lärarutbildningen, LUT 74 och SL:

http://lararnashistoria.se/node/635?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

Om LUT 74, reformeringen av lärarutbildningen och SFL:

http://lararnashistoria.se/node/637?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

1975

SIA-reformen (Skolans Inre Arbete)
Prop 1975/76:39:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1975/76&bet=39&dok_id=FZ0339

 

SIA-utredningen

Skolans inre arbete skulle utredas. Grundskolereformens genomförande skedde inte utan problem. Det kom rapporter om bristande ordning, arbetsmiljöproblem för lärarna och mobbning bland elever.

 

Propositionen som lades 1975 innehöll många förslag om en helhetssyn och ett utvecklingspedagogiskt synsätt på eleverna. Framförallt var det förslaget om en samlad skoldag där tiden efter den timplanelagda delen skulle innehålla ett antal fria aktiviteter.

 

SIA-beslutet togs av riksdagen 1975 men genomförandet skedde i flera olika steg under 70-och 80-talen. Tiden efter SIA blev också en tid av politisk förändring – under perioden 1976 – 1982 ägde fem regeringsskiften rum. (1976 – 78 bröts det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet av en borgerlig trepartiregering, 78 – 79 folkpartistisk minoritetsregering, 79 – 81 borgerlig trepartiregering, 81 – 82 center-folkpartikoalition och 1982 socialdemokratiskt återtagande av regeringsmakten. Detta hade konsekvenser för utbildningspolitiken.

 

Lärarna och SIA-reformerna

SIA-reformen och Lärarnas Riksförbund:

http://lararnashistoria.se/node/631?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

SIA-utredningen och Sveriges Lärarförbund:

http://lararnashistoria.se/node/634?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Sammanfattning av SL:s remissyttrande:

http://lararnashistoria.se/node/272?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

SIA-utredningen och Sveriges Facklärarförbund:

http://lararnashistoria.se/node/632?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Stort intrese för SIA bland kritiska lärare”:

http://lararnashistoria.se/node/219?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Lärare ger synpunkter på SIA-remissen:

http://lararnashistoria.se/node/218?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Alltför många av förslagen oprövade i verkligheten”:

http://lararnashistoria.se/node/386?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Lärare: friheten hotas av SIA:

http://lararnashistoria.se/node/213?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

Sämre anställningstrygghet:

http://lararnashistoria.se/node/415?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Många frågetecken kring SIA”, debattartikel av adjunkt:

http://lararnashistoria.se/node/402?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Disciplinsvårigheterna och SIA”:

http://lararnashistoria.se/node/209?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”SIA och elevinflytandet i skolan”:

http://lararnashistoria.se/node/215?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

 

”Frän SIA-debatt i riksdagen”:

http://lararnashistoria.se/node/202?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640