1957-1961

1957

Visbykompromissen om enhetsskolan

För att ett slutgiltigt förslag till obligatorisk skola skulle kunna fattas 1962 tillsattes 1957 en ny beredning som dock inte kunde enas om differentieringsfrågan. En falang förordade ett sammanhållet och den andra ett linjedelat högstadium redan från årskurs 7. Man nådde dock en kompromiss – den s.k. Visbykompromissen där högstadiet linjedelades efter elevernas fria val. I årskurserna 7 och 8 skulle eleverna ha en gemensam undervisning med undantag för en mindre del av frivilligt tillval. Linjedelningen skulle ske först i årskurs 9.

Folk- och småskollärarna tillstyrkte förslaget medan läroverkslärarna var kritiska. Svenska Facklärarförbundets var i stort positiva till förslaget men kritiserade starkt den del som innebar att övningslärarna först i andra hand skulle undervisa på låg- och mellanstadiet. Detta handlade i klartext om att klasslärarna nu skulle undervisa i slöjd i stället för slöjdlärarna. Här stod alltså klasslärare och facklärare mot varandra och överlät på TCO att ta ställning vilket ledde till att TCO avstod från att ha en uppfattning i frågan.

1958

Aga förbjuds i folkskolan
Kyrkan förlorar sin makt över skolan

 

1959

Yrkeslärare i konflikt

Den 16 mars 1958 lade 16 yrkeslärare ned arbetet. Det var i protest mot försämringar av löner och arbetstid vid överföringen av undervisningen från verkstadsskolor till enhetsskolan. Svenska Facklärarförbundet stod bakom konflikten som väckte stor uppståndelse. Arbetsgivarna hävdade att den var olaglig. Förlikningsförhandlingar återupptogs och lärarna återgick i tjänst. Resultatet för lönerna blev godtagbart, men en höjning av undervisningsskyldigheten blev priset.

 

1960

Allmänna tjänstepensionen (ATP) införs

 

1961

”Grundskolans målsättning”, ledare i Fackläraren:

http://lararnashistoria.se/node/807?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

”Politisk strid om grundskolan”, ledare i Fackläraren:

http://lararnashistoria.se/node/842?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640

”LR och beredningens högstadium”:

http://lararnashistoria.se/node/379?popup=true&TB_iframe=true&height=490&width=640