Sveriges Småskollärarförbund, SSLF

Sveriges Småskollärarinneförening, ombudsmöte i Nässjö, 1925.

Sveriges Småskollärarinneförening bildades 1918 efter ett upprop från ett par lokalföreningar som organiserade småskollärarinnor. Föreningens syfte var att åstadkomma samverkan mellan landets småskollärarinnor och tillvarata deras pedagogiska och ekonomiska intressen. Under 1920- och 1930-talen ägnade sig föreningen åt löne- och pensionsfrågor samt frågor om lärarutbildning och undervisning. Under 1940-talet startades Svensk skoltidning och 1967 gick SSLF samman med Sveriges lärarförbund.

Lärararkiven

Kontakt: info@lararnashistoria.se | © 2014 Lärarnas historia/TAM-Arkiv | Om Lärarnas historia